• 수익률현황
  • 수익률현황
  • 수익률현황
수익률현황
2018년도 수익률 TOP 3
2019년도 수익률 TOP 3 매수일 클럽
1. 아난티
205.5% 2019-01-21 김진국사단
2. 한창
104.8% 2019-02-28 임요한사단
3. 로보로보
103.5% 2019-04-04 AI로봇사단
월간 수익률 TOP 3
월간 수익률 TOP 3 매수일 클럽
1. 네오크레마
58.4% 2019-11-21 태양클럽
2. 케이엠제약
43.4% 2019-11-27 태양클럽
3. 루미마이크
33.1% 2019-11-18 차정석사단
수익률 현황
종목 서비스 매도일 매도가 매수일 매수가 수익률
헝셩그룹 상상클럽 2019-12-13 1,260원 2019-12-06 1,115원 +13%
하나마이크론 상상클럽 2019-12-13 5,450원 2019-12-12 5,110원 +6.6%
테스 상상클럽 2019-12-13 23,100원 2019-11-26 21,300원 +8.4%
옵트론텍 상상클럽 2019-12-11 7,780원 2019-12-05 7,330원 +6.1%
인터플렉스 상상클럽 2019-12-11 16,150원 2019-12-06 15,850원 +1.8%
에이프로젠kic 상상클럽 2019-12-10 2,770원 2019-11-29 2,580원 +7.3%
케이엠제약 국민투자 2019-12-10 2,900원 2019-12-06 2,650원 +9.4%
코리아써키트 상상클럽 2019-12-05 11,300원 2019-11-25 10,100원 +11.8%
삼성제약. 태양클럽 2019-12-05 4,865원 2019-12-02 4,040원 +20.4%
디알텍 국민투자 2019-12-05 1,990원 2019-12-04 2,030원 -1.9%
형지엘리트 태양클럽 2019-12-05 1,505원 2019-12-04 1,405원 +7.1%
디알텍 국민투자 2019-12-04 2,150원 2019-12-04 2,030원 +5.9%
데일리블록체인 태양클럽 2019-12-04 1,200원 2019-11-26 928원 +29.3%
유니온머티리얼 태양클럽 2019-12-04 2,635원 2019-12-03 2,505원 +5.1%
코리아써키트 상상클럽 2019-12-03 10,900원 2019-11-25 10,100원 +7.9%
아주ib투자 태양클럽 2019-12-03 1,420원 2019-12-03 1,250원 +13.6%
젬백스 국민투자 2019-12-02 25,200원 2019-11-28 25,200원 0%
KPX생명과학 국민투자 2019-12-02 9,280원 2019-12-02 8,720원 +6.4%
엠씨넥스 국민투자 2019-12-02 28,350원 2019-10-21 25,100원 +12.9%
피델릭스 태양클럽 2019-12-02 1,750원 2019-12-02 1,615원 +8.3%